Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2023

Cập nhật ngày: 09/01/2023
Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2023, Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Thà - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố; PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 có 02 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; có 39 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2018 - 2022).

Trong năm 2022, Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành việc thực hiện kế hoạch tách, sát nhập các chi bộ để phù hợp với bộ máy nhân sự chính quyền theo Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư. Tính đến ngày 31/12/2022, Đảng bộ Học viện còn 10 chi bộ với 226 đảng viên. Thực hiện triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Trong năm 2022, Đảng ủy đã kết nạp được 19/11 đảng viên (đạt tỷ lệ 172%), vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã triển khai đạt 100% nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Học viện tổ chức các hoạt động, hội thi, các phong trào thi đua… thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Tập trung tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác văn phòng cấp ủy cơ sở, chấp hành chế độ thông tin báo cáo, hội họp và đóng đảng phí hàng quý đầy đủ theo quy định.

Thay mặt Đảng ủy Học viện Cán bộ, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chúc mừng và biểu dương sự cố gắng của cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên trong năm qua; chúc mừng Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị và 39 đảng viên đã được Đảng ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Tấn Phát cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho Đảng bộ Học viện luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2023, Đảng bộ Học viện Cán bộ cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tập trung cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng,nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân -Chính -Đảng thành phố tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ để thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIIIvề đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới kết hợp với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 28/9/2020 của Đảng uỷ Học viện về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách ứng xử của cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, về công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 đã đề ra, trong đó phát huy vai trò của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trong giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của đảng viên, thực hiện đảm bảo quy định về việc giải quyết các đơn thư, thi hành kỷ luật Đảng.

Thứ ba, về công tác tổ chức và quản lý đảng viên, cấp ủy các chi bộ triển khai thực hiện tốt Quy định 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển Đảng của Đảng bộ năm 2023, trong đó nâng cao số lượng và chất lượng kết nạp đảng viên trong đội ngũ sinh viên Học viện.

Thứ tư, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố, trọng tâm hoàn thành kiểm điểm chất lượng nội bộ và 50% kiểm định các ngành đào tạo cử nhân; tiếp tục xây dựng đề án đào tạo sau đại học và đào tạo văn bằng 2 đối với 05 chuyên ngành. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thông tin, tư liệu và Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực, hoàn thành đề tài cấp Bộ đã đăng ký, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố và tổ chức 01 hội thảo quốc tế.

Thứ năm, phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi Hội Nữ trí thức trong hoạt động dạy và học, trong giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận của Chi bộ Sinh viên 1, Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật và Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị. Trong dịp này, Đảng ủy đã khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

TS. Trần Hoàng Hạnh - Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật, Bí thư Chi bộ Sinh viên 1 trình bày tham luận “Giải pháp nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và quản lý đảng viên là sinh viên trên không gian mạng”

ThS. Nguyễn Thị Bưởi - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật trình bày tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Chi bộ Khoa Nhà nước và pháp luật”

ThS. Bùi Lam Giang - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, quản trị trình bày tham luận “Một số giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII”

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát trao giấy khen cho Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2022

Đồng chí Trần Thị Kim Thà - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố trao giấy khen cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Đồng chí Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trao giấy khen cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Trung Trực

Bản in
Các bài viết khác