Bùi Ngọc Hiền

Cập nhật ngày: 01/11/2021


TS. Bùi Ngọc Hiền
TRƯỞNG PHÒNG
Email: b.nhien@hcmca.edu.vn

Các công trình khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Công tác văn thư trong trường phổ thông – từ thực tiễn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cấp cơ sở, (2012/2013), Chủ nhiệm.
2. Chính sách giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cấp cơ sở, (2012/2013), Thành viên.
3. Đề án đào tạo thạc sĩ Quản lý công tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Cấp cơ sở, (2018), Thành viên.

- Các bài viết khoa học bằng tiếng Anh:
1. Bui Ngoc Hien (2018). “Making the policy for developing education in the Mekong Delta – Vietnam”. International scientific conference Proceedings: Leadership and policy innovation in the Digital. The Institute for Leadership Studies and Public Policy of Ho Chi Minh National Academy Politics and The Association of Vietnamese Scientists and Experts. ISBN: 978-604-962-218-2.
2. Bui Ngoc Hien (2019). “Sustainable economic development in Ho Chi Minh city”. International scientific conference Proceedings: Socio-Economic and environmental issues in development. The National Economics University and Hung Vuong University and Khon Kean University. ISBN: 978-604-65-4174-5.
3. Bui Ngoc Hien (2019). “Building and managing smart society in Ho Chi Minh City”. International scientific conference Proceedings (presentation): Ho Chi Minh city in the network of smart cities in ASEAN: opportunities and challenges. Ho Chi Minh City Cadre Academy and University of Social Sciences and Humanities (VNUHCM) and Vietnam – Southeast Asia Friendship Association. ISBN: 978-604-73-7012-2.
4. Bui Ngoc Hien (2019). “The challenges in building the enabling government in Viet Nam”. International scientific conference Proceedings: Building and operating an enabling government: current situations in Vietnam and experience of other nations. Institute of social sciences of the central region and Graduate Academy of Social science.
5. Bui Ngoc Hien (2019). “The roles of stakeholders in the public policy making process”. International scientific conference Proceedings: Vietnam symposium on leadership and public policy. Academy of politics region II and The Association of Vietnamese Scientists and Experts.
6. Bui Ngoc Hien (2020). “Government Innovation for Building smart city in Ho Chi Minh City”. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. 4/2020.
7. Bui Ngoc Hien (2021). “Building Urban Government in Ho Chi Minh City, Viet Nam”. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 2021. Volume 27, Issue 4, Pages 306-316.

- Các bài viết đăng trên tạp chí khoa học trong nước
1. Giáo dục – đào tạo Đồng bằng sông Cửu Long sau 5 năm thực hiện Quyết định 20/2006/QĐ-TTg, Tạp chí Khoa học xã hội, ISSN: 1859-1036, số 3 (151), 2011.
2. Thực hiện quan điểm của Đảng về đổi mới giáo dục, Tạp chí Tuyên giáo, ISSN: 1859-2295, 21/02/2012, Online.
3. Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 0868-2828, số 7/2013.
4. Bảo đảm sự thống nhất ý Đảng, lòng dân trong Hiến pháp, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 0868-3697, số 8/2013.
5. Mấy ý kiến về giải pháp đổi mới chính sách lương đối với nhà giáo, Tạp chí Xây dựng Đảng, ISSN: 1859-0829, 19/11/2013, Online.
6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện, Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 0868-2828, số 11/2013.
7. Công tác văn thư trong trường phổ thông ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, ISSN: 0866-7365, số 11/2013.
8. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 0868-2828, số 2/2014.
9. Xây dựng đội ngũ hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (đồng tác giả), Tạp chí khoa học quản lý giáo dục, ISSN: 2354-0788, số (02), 6/2014.
10. Một số nội dung cần tập trung thực hiện đổi mới giáo dục theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Tạp chí Dân vận, ISSN: 0868-3611, số 9(231)–2014.
11. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục theo quy định mới, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số đặc biệt, 10/2014.
12. Những đổi mới trong công tác thanh tra giáo dục, Tạp chí Thanh tra, ISSN: 2354-1121, số 11/2014.
13. Vai trò của cấp ủy đảng trong đổi mới, phát triển giáo dục ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số 351 kỳ 1, 2/2015.
14. Một số điểm cần thống nhất trong công tác soạn thảo văn bản hành chính của các cơ quan nhà nước, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, ISSN: 0866-7365, số 2/2015.
15. Vận dụng lý thuyết của Peter Drucker trong xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số đặc biệt, 5/2015.
16. Hoàn thiện thể chế, chính sách để đổi mới, phát triển giáo dục, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số 360 kỳ 2, 6/2015.
17. Bàn về chân dung nhà quản lý thành công, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 0868-2828, số 10/2015.
18. Hoàn thiện chính sách lương đối với nhà giáo, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, số 01 (50), 2016.
19. Đổi mới hoạch định và tổ chức thực thi chính sách phát triển vùng kinh tế - xã hội, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 0868-2828, số 10/2016.
20. Chính sách phát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số 395 kỳ 1, 12/2016.
21. Đổi mới hoạch định chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số đặc biệt, 12/2016.
22. Tổ chức tham vấn chính sách trong hoạch định chính sách công, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 0868-2828, 3/2017.
23. Bàn về mục tiêu phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 2354-0753, số đặc biệt, 3/2017.
24. Hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tạp chí Thông tin và Dự báo KTXH, ISSN: 1859-0764, số 141, 9/2017.
25. Bước đầu tìm hiểu những yếu tố tác động đến quản trị nhà nước trong tương lai – thách thức và những dự báo, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, 12/2017.
26. Nâng cao năng lực hoạch định chính sách công của Chính phủ để xây dựng Chính phủ kiến tạo, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, số 02 (55), 2018.
27. Bàn về một số giải pháp phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội, ISSN: 1859-0764, 11/2018.
28. Quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức công, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, số 04 (63), 2019.
29. Kinh nghiệm phát triển trí tuệ nhân tạo của Mỹ, Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN: 0866-7120, số 29, 10/2019.
30. Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của trường chính trị, Tạp chí Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, 06 (65) 2019.
31. Kinh nghiệm phát triển trí tuệ nhân tạo của một số quốc gia và khuyến nghị đối với Việt Nam, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 2588-137X, 12/2019.
32. Những thay đổi của Nhà nước trong kỷ nguyên mới, Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 2354-0761, số 292, 5/2020.
33. Những thuận lợi và khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng đô thị thông minh (đồng tác giả), Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 2354-0761, số 2928, 11/2020.
34. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong chuyển đổi số và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 2354-0761, số 301, 2/2021.
35. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh phát triển mới, Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực, ISSN: 1859-2732, số 03/2021.
36. Phát triển kinh tế số tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Tổ chức nhà nước, ISSN: 2588-137X, 7/2021.
37. Xây dựng chính quyền số hiện nay, Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 2354-0761, số 307, 8/2021.
38. Đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN: 0866-7120, số 23 (777), 8/2021.

- Các bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế
1. Năng lực hoạch định chính sách công của Chính phủ kiến tạo, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Học viện Hành chính vùng Metz, Cộng hòa Pháp và Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, ISBN: 978-604-57-4474-1, 4/2018.
2. Chính sách lương đối với nhà giáo, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và thế giới” do Học viện Quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo – The World Bank tổ chức, ISBN: 978-604-946-493-5, 12/2018.
3. Công chức 4.0, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn” do Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn tổ chức, 3/2019.

- Một số bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước
1. Thực hiện quan điểm của Đảng về đổi mới giáo dục, Hội thảo khoa học Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáp dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam tổ chức), 3/2012.
2. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân trong Hiến pháp, Tọa đàm khoa học “Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” (Tạp chí Cộng sản phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức), 3/2013.
3. Một số giải pháp để thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở giáo dục theo quy định mới, Hội thảo khoa học “Định hướng xây dựng Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục” (Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức), 3/2014.
4. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hội thảo khoa học Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáp dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam tổ chức), 4/2014.
5. Một số góp ý hoàn thiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, Hội thảo khoa học “Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” do Bộ Nội vụ tổ chức, 7/2014.
6. Vận dụng lý thuyết của Peter Drucker trong xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, Hội thảo khoa học Cạc bộ Giám đốc Sở Giáp dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam tổ chức), 4/2015.
7. Hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Hội thảo khoa học “Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triễn bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Thủ Dầu Một – Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức), 12/2017.
8. Vai trò của Học viện Cán bộ trong tiến trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, Hội thảo khoa học “Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, 01/2020.
9. Những thách thức đối với cán bộ lãnh đạo trẻ trong bối cảnh phát triển mới, Hội thảo khoa học “Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức, 3/2020.
10. Chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh phía Nam – vấn đề và giải pháp” (Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Cần Thơ tổ chức), 10/2020.
11. Yêu cầu và điều kiện xây dựng chính quyền đô thị, Hội thảo khoa học “Xây dựng chính quyền đô thị - lý luận và thực tiễn” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Sài Gòn và Trường Chính trị tỉnh Bình Phước tổ chức, 11/2020.
12. Chuyển đổi số trong quản trị của chính quyền để nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh, Tọa đàm khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của Thành phố trong điều kiện mới” do Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, 11/2020.
13. Xây dựng chính quyền số - khâu then chốt trong chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, 4/2021.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
1. Tài liệu giảng dạy: Quản lý và thực thi hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong giáo dục và đào tạo trong Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh), 2012.
2. Tài liệu giảng dạy: Quản lý và thực thi hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong giáo dục và đào tạo trong Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh), 2012.
3. Tài liệu giảng dạy: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh), 2013.
4. Tài liệu giảng dạy: Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo trong Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh), 2014.
5. Tài liệu giảng dạy: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh), 2014.
6. Tham gia biên soạn tài liệu học tập học phần Hành chính so sánh trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2017.
7. Tham gia biên soạn tài liệu học tập học phần Thông tin trong quản lý trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2017.
8. Tham gia biên soạn tài liệu học tập học phần Quản lý nhà nước về kinh tế trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2018.
9. Tham gia biên soạn tài liệu học tập học phần Quản lý tài chính công trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2018.
10. Tham gia biên soạn tài liệu học tập học phần Quản lý nhà nước về môi trường trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2018.
11. Chủ biên tài liệu học tập Tổng quan về chính sách công trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2018.
12. Chủ biên tài liệu học tập Chính phủ điện tử trong Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh), 2018.
13. Biên soạn Chuyên đề 4 – Quản trị địa phương trong tài liệu giảng dạy Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 – năm 2019, 2019.
14. Biên soạn Chuyên đề 6 - Xây dựng chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh trong Tập bài giảng: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị, 2021.

Thành tích đã đạt được
- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba theo Quyết định số 78-KT/CTN ngày 11 tháng 02 năm 2004 của Chủ tịch nước;
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân nhân Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 3673/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2020;
- Nhiều giấy khen, bằng khen và nhiều danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Bản in