Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố quản lý (đối tượng 4)

06/03/2023
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 06 tháng 3 năm 2023, tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp quản lý.

Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các cán bộ thuộc đối tượng 4 của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố

14/02/2023
Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/ĐUK ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh; nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, sáng ngày 14 tháng 02 năm 2023, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Học viện Cán bộ tổ chức lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2022 dành cho các cán bộ thuộc đối tượng 4 là các đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí trưởng, phó phòng; trưởng, phó các đơn vị thuộc sở, ban, ngành thuộc Đảng bộ Khối.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 101, 106, ngạch chuyên viên chính khóa 38 và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 21, 22, 23 năm 2022

09/12/2022
Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 101 & 106, ngạch chuyên viên chính khóa 38 và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 21, 22 & 23 năm 2022.

Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/12/2022
Với mục đích bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, ngày 01 tháng 12 năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đối tượng là giám đốc, phó giám đốc các sở, ban ngành và tương đương; các chức danh chủ chốt cấp huyện và tương đương.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra, kiểm tra năm 2022 Công đoàn Cao su Việt Nam

17/11/2022
Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới theo Nghị quyết 10b/NQ-BCH ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sáng ngày 16 tháng 11 năm 2022, Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra – kiểm tra năm 2022 dành cho cán bộ công đoàn thuộc Công đoàn cao su Việt Nam.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) quận Bình Thạnh

16/11/2022
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị quận Bình Thạnh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận Bình Thạnh.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022

08/11/2022
Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-BTGTU ngày 12 tháng 10 năm 2022 về tổ chức lớp Bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022, sáng ngày 08 tháng 11 năm 2022, tại Học viện Cán bộ Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) Quận 11

08/11/2022
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, ngày 08 tháng 11 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị Quận 11, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Quận 11.

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2022 (lớp thứ nhất)

06/11/2022
Thực hiện Quy định số 164 ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; sáng ngày 05 tháng 11 năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2022 (lớp thứ nhất).